เกี่ยวกับเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มีผลบังคับใช้วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

      บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ที่จะประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งรวมถึงการรวบรวม การใช้ การจัดเก็บ หรือการเปิดเผย เพื่อความชัดเจนของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

      บริษัทจะรวบรวม ใช้ จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การดำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่างๆของบริษัท การป้องกันทางด้านสุขภาพ (วัตถุประสงค์) ในกรณีที่บริษัทแก้ไขวัตถุประสงค์ หรือ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะมีการแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

      บริษัทอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ยังรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลเฉพาะบุคคล (รวมถึง ชื่อจริง ชื่อกลาง นามสกุล ชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน สถานภาพสมรส คำนำหน้าชื่อ วันเกิด และเพศ)
  • สำหรับการติดต่อ (รวมถึง ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน ที่อยู่ในการจัดส่ง อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์)
  • สำหรับการตลาดและการติดต่อสื่อสาร (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ใช้ในการตลาดที่ได้รับจากบริษัท และบุคคลภายนอก และข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร)
  • สำหรับการยืนยันประวัติของบุคคล (รวมถึงทักษะ คุณสมบัติ ประวัติที่ใช้ในการสมัครงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการตัดสินความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่การทำงาน)
  • สำหรับการควบคุมภายใน (รวมถึงชื่อ ตำแหน่ง รายละเอียดที่ใช้ในการติดต่อ ลักษณะงาน และขอบเขตการทำงาน เป็นต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมเพื่อการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก)

      ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลสถิติ หรือ นำไปประมวลผลในทางที่ข้อมูลดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถบ่งบอกถึงตัวบุคคล เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หรือการทำวิจัย

ข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคล

      ข้อมูลส่วนบุคคหมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย ประวัติส่วนตัว รวมถึงข้อมูลลูกค้า ซัพพลายเออร์ ลูกจ้าง กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับจ้าง เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้เป็นของเจ้าของข้อมูลหรือไม่สามารถบ่งบอกตัวตนได้ (ข้อมูลที่ไม่ได้บ่งบอกตัวตน)

ข้อ 3. แนวปฏิบัติในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทจะรวบรวม ใช้ จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ที่กฎหมายกำหนดไว้และภายในวัตถุประสงค์เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกเปิดเผย หรือเผยแพร่โดยเจ้าของข้อมูลเอง เช่น นามบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งถูกนำไปใช้เพื่อแนบกับการลงนามในสัญญาจะถือเสมือนว่าเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมโดยสมัครใจในการรวบรวม ใช้ จัดเก็บหรือเปิดเผยต่อบริษัท

      เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมาย หรือ กฎ หรือระเบียบใด ๆ หรือโดยคำสั่งศาล บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการรวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • 1. เจ้าของข้อมูลหรือทายาทโดยธรรมสามารถทำคู่ฉบับข้อมูลของตนหรือร้องขอให้บริษัทเปิดเผยแหล่งที่ได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธการร้องขอของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นไปตามคำสั่งศาลหรือตามกฎหมาย
  • 2. เจ้าของข้อมูลหรือทายาทโดยธรรมสามารถร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแจ้งข้อมูลปัจจุบันของเจ้าของข้อมูล
  • 3. เจ้าของข้อมูลหรือทายาทโดยธรรมสามารถร้องขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลของตนเอง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย

      บริษัทจะปฏิบัติตามคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล หรือทายาทโดยธรรม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล หรือทายาทโดยธรรมคัดค้านการรวบรวม จัดเก็บ หรือความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งบริษัทจะบันทึกการคัดค้านนั้นไว้

ข้อ 5. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

      บริษัทจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) และกฎ หรือ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลมีหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับ การรวบรวม ใช้ จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 6. เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูล

      บริษัทจะแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูล (ผู้ควบคุมข้อมูล) ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีหน้าที่ควบคุมแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในข้อ 3

ข้อ 7. ความปลอดภัย

      บริษัทมีระบบที่เหมาะสมในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพียงแค่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับจ้าง และบุคคลอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยจำเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มคนดังกล่าวจะถูกอนุญาตให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การแนะนำของบริษัทเท่านั้น และมีหน้าที่ในการรักษาความลับ

ข้อ 8. การติดต่อ

      ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อตามลิงค์นี้ http://www.ttkl.co.th/contact.php

ข้อ 9. ลิงค์ของบุคคลภายนอก

      เว็บไชต์นี้อาจเชื่อมโยงไปกับเว็บไชต์ของบุคคลภายนอก กรณีมีการกดเข้าไปในลิงค์ดังกล่าวอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถรวบรวม หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ บริษัทไม่สามาถควบคุมเว็บไชต์ของบุคคลภายนอกและไม่รับผิดชอบต่อข้อความเหล่านั้น

 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ทีทีเค โลจิสติกค์ (ประเทศไทย) จำกัด
และบริษัทในเครือ

English   |   Thai

สอบถามข้อมูลบริการ
038 468 020-7 หรือ ขอใบเสนอราคา

Top